Regulert utviklingstomt med flott beliggenhet innad på den nye delen av Fjellfoten Regulert utviklingstomt med flott beliggenhet innad på den nye delen av Fjellfoten Fjellfoten består av et etablert villaområde samt et nytt område under utvikling med rekkehus, tomannsboliger og eneboliger Fjellfoten består av et etablert villaområde samt et nytt område under utvikling med rekkehus, tomannsboliger og eneboliger Solrikt - Barnevennlig - Nærhet til barnehage, barneskole, idrettsanlegg, skogen og flotte turområder Solrikt -  Barnevennlig -  Nærhet til barnehage, barneskole, idrettsanlegg, skogen og flotte turområder Tomten har noe kupert terreng og svakt skrånede mot vest Tomten har noe kupert terreng og svakt skrånede mot vest Vei, vann og kloakk ligger til tomtegrensen Vei, vann og kloakk ligger til tomtegrensen Grenser til hovedvei, gangveier og boligområde som er under utvikling mot syd Grenser til hovedvei, gangveier og boligområde som er under utvikling mot syd Boligområde under utvikling på naboeiendommen Boligområde under utvikling på naboeiendommen Infrastruktur for veier, gangveier og grøntarealer er under etablering Infrastruktur for veier, gangveier og grøntarealer er under etablering Deler av tomten brukes i dag som parkering til Hoppensprett barnehage Deler av tomten brukes i dag som parkering til Hoppensprett barnehage Oversiktsbilde Oversiktsbilde

TIL SALGS - Regulert utviklingstomt på ca. 6 522 kvm på Fjellfoten - Et etablert boligområde nær Årnes sentrum

Fjellfotvegen, Årnes


Inneholder

Regulert utviklingstomt til bolig/forretning/kontor i et meget barnevennlig og veletablert boområde på Fjellfoten.

Fjellfoten er et meget barnevennlig, populært og veletablert boområde i Nes kommune. Tettstedet har ca. 1 224 innbyggere (pr. 01.01.2020) og ligger ca. 4 kvm fra Årnes sentrum. Området består i hovedsak av enebolig og småhusbebyggelse. Her er det etablert barneskole og barnehage samt gode friluftsmuligheter i umiddelbar nærhet. Tomten vi her selger, ligger flott plassert i det nyetablerte området ved Hoppensprett barnehage og gangavstand til barneskolen. Her er det stor aktivitet med oppføring av boliger og etablering av infrastruktur for veier, gangveier og grøntarealer.

Tomten er på ca. 6 522 kvm og er delvis ryddet for trær. Noe kupert terreng og svakt skrånede mot vest. Grenser til hovedvei, gangveier, parkeringsplassen til barnehagen og boligområde som er under utvikling mot syd. Vei, vann og kloakk ligger til tomtegrensen.

Tomten ligger inn under detaljreguleringsplan for Fjellfoten 3 som ble vedtatt i 2012. Her legges det opp til at tomten skal bebygges med fleretasjes bebyggelse med leiligheter og forretning eller kontor. Tillatt bruksareal skal ikke overstige 5 000 kvm. Max gesimshøde 10,5m og mønehøyde 14m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. I kommuneplan for 2019-2030 er tomten i hovedsak avsatt til boligbebyggelse nåværende.

Vi har vært i kontakt med planavdelingen i Nes kommune, som opplyser at det ved detaljreguleringen i 2012 var forslagsstiller som spilte inn at tomten skulle reguleres til kombinert formål (bolig/forretning/kontor). Dette var ikke et krav fra kommunen. Kommunen var opptatt av at Fjellfoten skulle tilby barnehage og barneskole, noe som nå er etablert. Vi anser det derfor trolig at tomten vil kunne utbygges med mer vekt på bolig, enn hva det legges opp til i reguleringsplanen. Dette ved enten omregulering eller dispensasjon.

Vi anser markedet for salg av leiligheter og småhus på Fjellfoten som godt. Her flytter folk internt fra eldre eneboliger og til mindre og lettstelte nye boliger. Det er også tilflytning til området fra Nes, men også øvrig del av Romerike.

NØKKELOPPLYSNINGER:
Regulert utviklingstomt ca. 4 kvm fra Årnes sentrum.
Eiet tomt på ca. 6 522 kvm.
Vei, vann og kloakk ligger til tomtegrensen.
Regulert til bolig, forretning og kontor.
Avsatt i kommuneplan til boligbebyggelse.
Tillatt bruksareal 5 000 kvm.
Max gesimshøyde 10,5m.
Max mønehøyde 14m.
Enkel og god avkjøring til boligfeltet fra FV 478 (Øvre Hagaveg).
Salg av Fjellfoten Eiendom AS, som hjemmelshaver til tomten.
Prisantydning: Kr 9 700 000,- (grunnlag eiendomsverdi).


Beliggenhet

Fjellfoten er et veletablert boligfelt med ca. 1 200 innbyggere, egen skolekrets og ligger under 4 km sørvest for Årnes sentrum med gang og sykkelvei hele veien. Enkel og god avkjøring til boligfeltet fra FV 478 (Øvre Hagaveg).

Nærmeste nabo til tomten er Hoppensprett Fjellfoten barnehage, samt gangavstand til Fjellfoten barneskole. Nærområdet har gode turmuligheter og det er sykkelavstand til Veslesjøen, Sagstusjøen, Aulihøgda og Dragsjøen, som alle er populære turmål.


Tomt kvadratmeter

6 522


Visning

Tomten kan fritt besiktiges av interessenter.


Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Fjellfotvegen, Årnes

Referanse: 21013
Prisantydning: 9 700 000 NOK

Tomt

Megler

Gunhild Smestad
Gunhild Smestad
Telefon: +47 67 91 76 52
Mobil: +47 908 76 367
Epost: gunhild@real.no

    Send melding